Ülkemiz ve Avrupa için 5+1 Hedef

Volt, Kıbrıs'ta ve bir bütün olarak Avrupa'da demokrasinin, ekonominin ve sosyal korumanın kalitesini artırmak için ulaşılması gereken 5+1 mücadele alanlarını belirledi.

Ülkemizde ulaşılması gereken hedefler pratik olarak tüm Avrupa ülkelerinde ortaktır, ancak bunların ele alınması yerel gerçeklikler ve özellikler dikkate alınarak ulusal düzeyde uyarlanabilir.

+1 hedefi, Avrupa Birliği'nin reformu, federalleştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik pan-Avrupa hareketi olan Volt Europa'nın önerisiyle ilgilidir ve tüm ulusal programlarda aynıdır.

1. Akıllı Yönetim
Eğitim ve dijitalleşme, 21. yüzyılın anahtarlarıdır.

Devlet, toplumun yararına son teknoloji kamu hizmetleri sunmalıdır. Biz, aşağıdaki politikaları önemli buluyoruz:

 • Kamu hizmetlerinde israfı azaltmak, verimliliği artırmak ve kamusal hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için yönetimin dijitalleşmesi

 • Eğitim sisteminin modernleştirilmesi ve güncellenmesi

 • Herkes için yüksek kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetinin sunulması

 • Adil ve şeffaf bir yargı sisteminin geliştirilmesi, yasaların etkin uygulanması, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığıyla mücadele

 • Vatandaşların dijital ortamda hak ve özgürlüklerinin korunması

 • Bilimsel araştırmalara stratejik yatırımlar yapılması

2. Ekonomik Rönesans
İnovasyon odaklı bir ekonomi, toplumsal ilerlemenin itici gücüdür.

Kıbrıs ekonomisi, Avrupa ile ortak amaçlar doğrultusunda, herkes için insanca bir yaşam standardını garanti eden toplumsal ilerlemenin aracı olmalıdır. Önerilerimiz şunlardır:

 • AB'nin inovasyon ve teknolojideki öncü rolünü hedef edinmek

 • İnovasyon bazlı istihdam programlarıyla işsizliği ele almak

 • Avrupa çapında iş arama platformunun geliştirilmesi ve küçük işletmelerin kurulmasının kolaylaştırılması

 • Gelişmemiş bölgeler için ekonomik ve girişimcilik fırsatlarının geliştirilmesi

  Geri dönüşüm ve sürdürülebilir büyümeyle döngüsel bir ekonominin teşvik edilmesi

 • Yapay Zeka konusunda Avrupalı bir girişiminin teşvik edilmesi

 • Avrupa çapında bir kurumsal vergi sisteminin tanıtılması

 • Avrupa’da birleştirilmiş vergi ve sosyal refah sistemlerinin oluşturulması

3. Sosyal Eşitlik
Cinsiyet, gelir, din veya köken gözetilmeksizin hiç kimse geride bırakılmamalıdır.

Ülkemizde her bireyin eşit haklara ve fırsatlara sahip olması gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için:

 • Cinsiyet, cinsel yönelim, milliyet, din, engellilik, köken veya cilt rengine dayalı eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları sona erdiren;

 • Sosyal konut, sosyal yardıma erişim ve herkes için ücretsiz sağlık hizmeti gibi gelişmiş/yerleşmiş politikalar aracılığıyla yoksulluk ve evsizleşmeye karşı gelen;

 • Ücretsiz eğitimin, anaokulundan yüksekokul ve mesleki eğitime kadar, istisnasız herkes için garanti altına alınmasını öngören;

 • Avrupa düzeyinde kişilerin üreme hakları, seks işçiliği ve insanca yaşamına son verebilme seçenekleri konusundaki uyumlu kurallarla bireylerin bedenlerine saygı gösterilmesini destekleyen politikaları destekliyoruz.

4. Küresel Denge
Avrupa, dünyanın sorunları için sorumluluk almalıdır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu politikalar üzerinde çalışmak istiyoruz. Bu politikalar şunları içerebilir:

 • İklim değişikliğini ele almak ve tersine çevirmek

 • Üretici ülkeleri ve nüfuslarını sömürmeyen adil uluslararası ticareti teşvik etmek

 • Sürdürülebilir tarım ve balıkçılığı desteklemek

 • Su ve gıda güvenliğini sağlamak

 • Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak

 • Tüm taraflara karşılıklı faydalar sağlayan uluslararası kalkınma işbirliğini teşvik etmek

Göç konusunda, şunları destekliyoruz:

 • İnsani göç yönetiminin sorumluluğunu AB ülkeleri arasında adil bir şekilde dağıtan yeni bir sistem geliştirme

 • Mültecilere, göçmenlere ve sığınmacılara çalışma hakkını reddeden mevcut yasal engellerin sonlandırılması

 • Mülteci krizlerini önleme ve yönetme için uluslararası bir sistem oluşturma

 • Avrupa'da devletsizliği tümüyle sonlandırma

5. Vatandaşın Güçlendirilmesi
Vatandaşlar, seçimlere katılımlarının ötesinde politikayı etkileyebilmelidir.

Medyanın tarafsızlığını ve bağımsızlığını artıran politikaları ve demokrasiyi güçlendirme yönünde vatandaşların katılımını mümkün kılan teknolojik araçları teşvik ediyoruz. Kıbrıslı ve Avrupalı vatandaşlar, şunları yapabilmelidir:

 • Çeşitli ve tarafsız bilgi aldıktan sonra politik kararlar almak

 • Sürekliliği olacak şekilde sesini duyurmak ve politik gündemi şekillendirmek

 • Tam bir katılımcı demokrasi yapısı içerisinde demokratik haklarını kullanmak

+1 AB'nin Reformu
Avrupa Birliği'ni seviyoruz, ancak bu Birlik’te iyileştirme için fırsatların olmadığı anlamına gelmez.

Avrupa Birliği, ortak evimizdir. 60 yılı aşkın bir süredir barış ve refahı sağlayan bir birliği inşa etmeyi başardık. Ancak bazı zayıflıkları söz konusudur. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin yönetilme biçimini ve kurumlarını reform etmek ve güçlendirmek istiyoruz. İhtiyacımız olanlar şunlardır:

 • Daha demokratik, şeffaf ve güçlü bir Avrupa

 • Ortak savunma, dış politika, ekonomik ve sosyal politikalara sahip federal bir Avrupa Birliği

 • Tüm Avrupalı vatandaşların çıkarlarını teşvik etme ve koruma konusunda daha etkili bir AB eylemliliği

 • AB'nin işleyişinin reformu ve AB’yi yerel topluluklara daha yakınlaştırmak için bürokrasiyi ele almak.

Το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον.
Το Μέλλον Made in Europe