9+1 Politika Önceliği

Kıbrıs ve Avrupa için

Volt olarak, herkesin başarılı olmak için eşit fırsatlara sahip olması bir yana, insan haklarının en yüksek seviyede korunduğu, çevresel, sosyal ve teknolojik standartlara dayalı bir gelecek inşa ediyoruz.

Sadece birlik içerisinde ortak zorluklarımızın üstesinden gelebilir ve birleşik, güçlü ve demokratik bir Avrupa'nın potansiyellerini ve olanaklarını açığa çıkarabiliriz.

+1 Birleşik Kıbrıs

Kıbrıs'ın bölünmüş, askerileştirilmiş ve silahlandırılmış durumu sona ermelidir. Eylemlerimiz ve önerilerimizle, kökeni veya dininden bağımsız olarak, bölünmeyi kabul etmeyen ve barışçıl ve umutlu bir gelecek hayal eden tüm Kıbrıslılarla birlikte durmayı hedefliyoruz: birleşik bir Avrupa içinde birleşik bir Kıbrıs.

Kıbrıs sorunu, siyasi eşitlik temelinde ve önceki müzakere süreçlerinde varılan tüm yakınlaşmalarla uyumlu olarak iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde çözülebilir.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki toplumlu karakterinin yeniden kurulmasını, etkili ve esaslı Güven Artırıcı Önlemlerin benimsenmesini, iki bölge arasında daha fazla geçiş noktasının açılmasını ve genel olarak adanın tüm toplulukları arasında sosyal ve siyasi işbirliğini destekliyoruz.

1. Birleşik Avrupa

Avrupalılar, yalnızca işbirliği ve güçlerin birliği ile özgürlük, insanlık, dayanışma, serbest ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri savunabilirler.

Bu güçlü birliği sağlamak için Avrupa entegrasyonu yönünde adımlar atmaya cesaret etmeliyiz: Avrupalı vatandaşlar tarafından seçilen liderler ve birleşik bir bütçeyi yöneten federal bakanlıkların bulunduğu federal bir Birlik.

Avrupa'nın reforme edilmesi ve federalleştirilmesi, tüm vatandaşların çıkarlarını daha iyi savunmasına ve milliyetçiliğin ve tek taraflılığın yükselmesine karşı korunmasına yardımcı olacaktır.

2. Kalkınma ve İnovasyon

Avrupa'nın dijital çağda ekonomik ve teknolojik üstünlüğünü sağlamak için kararlı eylemliliğin gerektiğine inanıyoruz.

Özellikle Avrupa Birliği'nin hem gelişiminde hem de denetimde öncü rol oynaması gereken bir alan olan Yapay Zeka konusunda Birlik genelinde Araştırma ve Geliştirme yatırımlarının iki katına çıkarılmasını talep ediyoruz.

Kimseyi geride bırakmamak için, enerji ve ulaşım altyapısını içeren ekonomik ve işletmelerin geliştirilmesi en büyük zorluklarla karşılaşan bölgelerde başlamalı.

Avrupa genelinde girişimciliğe uygun koşullar yaratılmalı ve bunun için de hızlı bir şekilde yeni işletmelerin kaydına olanak verecek olan çevrimiçi Tek Nokta Hizmetleri kurulmalıdır. Ayrıca, revize edilmiş bir Avrupa İstihdam Hizmeti (EURES) ile uyumlu olacak şekilde çalışanların eğitimi için gerekli mali destek sağlanması hayati öneme sahiptir.

3. Eğitimin Yeniden İnşası

Mevcut kamusal eğitim, genç vatandaşları günümüz karmaşık ve talepkar dünyasına yeterince hazırlayamamaktadır.

İlkokuldan itibaren dijital ve programlama becerilerinin gelişmesine yönelik olanaklar sağlayarak ve vatandaşlar için ömür boyu öğrenme fırsatlarını genişleterek eğitim sisteminin temelden reformunu hedefliyoruz.

Kıbrıs ve Avrupa, sorumlu ve bilgili vatandaşlara ihtiyaç duymaktadır ve okullar, oluşturmamız gereken dengeli ve diyalektik kamusal alanın temeli olarak hizmet etmelidir.

Bir başka önemli hedef ise Erasmus+ programının genişletilmesidir; bu programın kapsamına daha fazla üniversite, lise ve meslek okulu öğrencisini dahil etmektir.

4. Ekolojik Kriz

İklim krizi, 21. yüzyılda karşılaştığımız en ciddi sorunlardan biridir. Etkilerini hafifletmek için köklü önlemler ve ciddi yatırımlar gereklidir.

Sanayimizi sürdürülebilir ve yenilenebilir üretime yönlendirmemiz gerekmektedir. Karbon ve plastik vergilerinin yanı sıra geri dönüştürülemeyen malzemelere ve tek kullanımlık ürünlere yönelik cezalandırıcı politikaları destekliyoruz.

Ayrıca fosil yakıt sübvansiyonlarının sona erdirilmesini amaçlıyoruz. Buradan gelecek tasarruflar, AB genelinde akıllı enerji şebekeleri ve ulaşım sistemlerini finanse etmek için kullanılabilir.

Sürdürülebilirlik evde başlar. Bu nedenle aynı anda şehirlerde ve topluluklarda mikro tarımın gelişimini teşvik edeceğiz, bu da yerel ekonomileri ve biyoçeşitliliği güçlendirmenin çifte faydasını sağlayacaktır.

5. Adalet ve Eşitlik

Avrupa'nın güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için kimseyi geride bırakmadan tüm vatandaşlarına anlamlı bir şekilde katılım sağlamaları fırsatı sunması gerekmektedir.

Avrupa genelinde Asgari Garantili Gelir düzenlemesini güçlendirmeyi, çocuk yoksulluğunu azaltmak için kararlı önlemler almaya ve uygun fiyatlı konutlar için planlar geliştirmeye çalışıyoruz.

Ekonomik krizlerden kaynaklanan felaketler ve Yapay Zeka gibi teknolojik devrimler gibi gelişmelere özellikle dikkat etmeliyiz.

Girişimlerimizle, bu yeni gelişmelere ayak uyduramayan geleneksel sanayi alanlarında yeni iş pozisyonlarına geçişe destek sağlamak için Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu'nu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.

Yıllardır çok uluslu şirketlerin vergi kaçakçılığı, kamu hizmeti finansmanını ve fırsatlarını zayıflatmıştır. Volt, adil bir katkı sağlamak amacıyla ve böylece servetin yeniden dağıtımını mümkün kılacak Avrupa-çapında yaklaşık %15 civarında asgari kurumlar vergisinin getirilmesini önermektedir.

Genel olarak, tüm bireylere eşit haklar sunmayı amaçlayan politikaları güçlendirmek ve daha az ayrıcalıklı vatandaşlarımıza karşı dikilen "görünmez duvarları" yıkmak için çalışacağız.

6. İstihdam ve Dahil Edilme

Gelişen dünyada başarılı olmak için Avrupa ülkeleri vatandaşlarının potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalıdır.

Bu, uzun vadeli iş yeri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak mesleki eğitim konusunda ileriye dönük bir yaklaşımın sağlanması anlamına gelir.

“Gig” ekonomisinde serbest çalışanlar ve yarı zamanlı çalışanların haklarını kurumsallaştırmak ve esnek çalışma düzenlemeleri önermek istiyoruz.

Avrupa, hem AB hem de ülke ekonomileri için faydalı olacak bir yaklaşımla basitleştirilecek iş vizesi ve geçici izinlerin edinilmesi mekanizmaları aracılığıyla bilgi, beceri ve yeteneklere sahip insanlar için benzersiz bir destinasyon haline gelebilir.

Aynı zamanda, gerek dil dersleri sağlanarak ve becerilerinin denkliklerinin tanınması yöntemlerini geliştirerek mültecilerin ve sığınmacıların iş gücüne ilk günden itibaren entegre olmaları için uygun koşulları oluşturmamız gerekmektedir.

7. Sizin Bedeniniz, Sizin Tercihiniz

Cinsel işçiliğin yasallaştırılmasını ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını destekliyoruz. Seks işçilerinin sosyal güvence, sağlık hizmetleri ve diğer kurumsal korumalara erişimi olmalıdır.

Her birey, başkalarının güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece, yaşamını nasıl sonlandıracağına dair karar hakkına sahip olmalıdır.

Bu nedenle, tıbbi bakımın yanı sıra geniş bir destek yelpazesi sunulmalıdır.

Kadınlar, ertesi gün hapı gibi acil kontrasepsiyon dahil olmak üzere kontrasepsiyona kolay erişim sağlamalı ve kürtaj için ikinci trimestreye kadar olan süreyi kapsamalıdır.

Biz, yasadışı ağlarının işlemesine olanak tanımadığından emin olacağımız şekilde, özgecil taşıyıcılık düzenlemelerinin yasallaştırılmasını amaçlıyoruz.

8. Adalet ve Yargı Sistemi

Yolsuzluğa, özel çıkarların devlet politikalarını belirlemesine, “beyaz-yakalı” suçlara ve kurumsal vergi kaçakçılığına karşı sıfır tolerans politikasını sürdürüyoruz.

Önerilerimizle yargı sistemini reforme etmeyi, kurumsal ve ekonomik suçlara karşı önlemler almayı ve ilgili ihbarları (whistleblowing) düzenleyen, koruyan ve teşvik eden politikaları teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Vergi kaçakçılığına karşı mücadele etmek için, kârın elde edildiği bölgede vergilendirildiğinden emin olan girişimleri destekliyoruz. Ayrıca çok uluslu çevrimiçi şirketlerin, bir ülkede yarattıkları "dijital varlık" ve değer için vergilendirilmesi gerekmektedir.

Sosyal ve etik standartlara uyum sağlayan kurumsal sosyal sorumluluğu genişletmeyi amaçlayan insiyatifleri destekliyoruz.

9. Dış İlişkiler

Avrupa birleşme çerçevesinde, üye devletlerin dış politikalarının zamanla Avrupa Birliği'nin münhasır yetkisi haline gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Avrupa Dış İlişkiler Hizmeti (EEAS) güçlendirilmelidir ve AB'nin dünya genelindeki temsilcilikleri Birlik büyükelçiliklerine dönüştürülmelidir.

Güçlü bir Avrupa vatandaşlarını korumalıdır. Vatandaşlarımızın, topraklarımızın ve değerlerimizin korunması, Avrupa Birliği'nin temel sorumluluklarından biridir. Bu amaçla, AB'nin ortak bir savunma sistemi ve Avrupa Parlamentosu'nun kontrolü altında birleşik bir savunma kuvvetine ihtiyacı vardır.

AB dışındaki ülkelerden gelen mülteci akışlarını yönetmek için birleşik bir AB politikası gerekmektedir. Dublin Yönetmeliği reforma ihtiyaç duymakta ve mültecilerin ve göçmenlerin optimal bir şekilde yerleşmelerini sağlayan, nüfus, nüfus yoğunluğu, refah, yaş demografiği ve kalkınma gibi faktörlere dayalı bir sistem oluşturulmalıdır.

Yeniden yerleşime ve bunun yönetimine yönelik bu yeni sistem, uyum sağlamayan ülkelere yönelik yaptırımları da içermelidir. Mülteci ve sığınmacı akışlarının etkili bir şekilde yönetilmesi için Avrupa'ya yasal giriş yollarının genişletilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.