Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası

PRESSVIEWS

Volt Cyprus

5/30/20242 min oku

Volt, Avrupa'nın dünya siyasetinde güçlü bir söz sahibi olabilmesi için güçlü bir savunmaya sahip olması gerektiği inancındadır. Güçlü savunma, Avrupa Birliği’nin tüm üye devletlerinin bağımsızlığını ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra Avrupa'nın dış sınırlarını her türlü tehdide karşı koruyacaktır. 

Avrupa, kararlı bir biçimde aşağıdaki unsurları da barındıracak şekilde Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasını oluşturup ileriye götürerek aşamalı olarak güvenliği ile ilgili olarak NATO’ya olan bağımlılığından kurtulmalıdır:

● Avrupa Parlamentosu’nun demokratik denetimi altında Avrupa silahlı kuvvetlerinin oluşturulması

● Her nerede olursa olsun tüm Avrupa Birliği vatandaşlarının güvenliklerinin muhafaza edilmesi

● Güvenliği, toprak bütünlüğü ve sınırları tehdit altında olan Avrupa Birliği üyesi her devlete kolektif yardım ve desteğin sağlanması

● Şeffaflık yoluyla daha iyi fiyatlara götürecek ve kaynakların daha iyi kullanımını sağlayacak ortak ekipman tedariği

● Dünya barışına hizmet edecek; fikir birliğini ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü teşvik edecek; ilke ve değerlere dayalı tek bir dış politikayı üye devletlerle işbirliği içinde şekillendirecek; iklim krizi, yapay zeka ve siber güvenlik gibi büyük zorluklarla mücadele konusunda küresel fikir birliğini ileriye götürecek şekilde Avrupa Dışişleri Bakanı paralelinde Avrupa Savunma Bakanı konumlarının oluşturulması.

● Avrupa kontrolü altındaki kritik stratejik altyapıların korunması amacıyla doğrudan yabancı yatırımların (Foreign Direct Investment - FDI), izlenmesine yönelik bir Avrupa sisteminin belirlenmesi

● Hibrit tehditler, siber saldırılar, terörizm ve kaçakçılık ağlarıyla mücadele edilmesi için Üniter İstihbarat Servisi'nin oluşturulması

● Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelere (AB en büyük bağış sağlayıcısıdır) sağladığı insani yardımlar aracılığıyla barışı teşvik etmeli ve insan haklarını savunmalı,

● Sürdürülebilirlik ve insan haklarına saygı ilkelerine dayanan ticaret anlaşmaları yoluyla hem AB'nin ticari bağımlılıklarının azaltılması hem de üçüncü ülkelerin ekonomik kalkınması ileriye götürülmelidir

● Kontrolsüz göçün azaltılması amacıyla diğer ülkelerdeki resmi kalkınma yardımları için 100 milyar avronun üzerinde bütçeye sahip Üniter Avrupa Kalkınma Hizmetinin oluşturulması

● Ukrayna'nın Rus istilasına karşı desteklenmesi

● Aday ülkelerin AB'ye katılımı için adil, şeffaf ve rasyonel olacak yeni ve aşamalı bir yöntemin getirilmesi

Volt, bir Avrupa savunma bakanlığı ve bir Avrupa Ordusunun kurulması yoluyla ortak bir Avrupa sivil savunmasından yanadır. Mevcut durumla ilgili olarak, ortak Avrupa savunması şunları sağlayacaktır:

● Demokratik karar alma mekanizması. Avrupa güvenliği ve savunma konuları, demokratik ve parlamenter süreç ve kontrolün bir parçası olarak Avrupa düzeyinde kararlaştırılacaktır. Avrupa vatandaşlarının güvenliğine ilişkin ulusal hükümetler arasında gizli anlaşma yapılmasına izin verilmeyecektir.

● Avrupa Güvenliğinin Özerkliği. Avrupa, askeri açıdan özerk hale gelecek ve bu şekilde Avrupalı vatandaşların güvenliği Atlantik ötesindeki kararlara veya NATO gibi diğer Avrupalı olmayan ittifaklara bağlı olmayacak.

● Ortak Avrupa Güvenlik Politikası. Avrupa güvenlik politikası her ülkenin yerel çıkarlarına göre değil, tüm Avrupa vatandaşlarının çıkarlarına göre belirlenecektir.