Ψηφιοποίηση

Στόχος του Βολτ είναι η προώθηση της ψηφιοποίησης και του ΑΙ σε όλα τα επίπεδα.

Στην καθημερινότητα των πολιτών, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις. Αυτά προϋποθέτει τη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την προσαρμογή των σχετικών νόμων και κανονισμών ώστε να επιτύχουμε την επέκταση της τεχνολογίας στην βάση των αρχών και αξιών μας. Μεταξύ άλλων προτείνουμε:

Tο Βολτ προτείνει:

 • Ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών ψηφιακής τεχνολογίας, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι οργανισμοί εντός της ΕΕ αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

 • Προαγωγή της βιώσιμης τεχνολογίας η οποία θα διασφαλίζει «το δικαίωμα των καταναλωτών στην επισκευή». Οι κατασκευαστές θα υποχρεούνται να διαθέτουν ανταλλακτικά ώστε να αυξάνεται η διάρκεια ζωής των συσκευών και να περιορίζεται ο ρυθμός αντικατάστασής τους.

 • Προώθηση της προσβάσιμης τεχνολογίας ανοικτού κώδικα.

 • Για παράδειγμα να δοθεί πρόσβαση σε επιχειρήσεις και ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε τεχνολογία ανοιχτού κώδικα διασφαλίζοντας ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε πολίτη.

 • Διασφάλιση ότι οι νέες τεχνολογίες δεν παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες,

  • Μέσα από υποχρεωτικούς ελέγχους των συστημάτων AI έτσι ώστε να μην παραβιάζουν το απόρρητο ή να παράγουν διακριτικά αποτελέσματα.

  • Υποχρεώνοντας τους παρόχους των νέων τεχνολογιών να προσαρμοστούν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ,

  • Συμπεριλαμβάνοντας χρηματοδότηση για την τεχνολογική συμμόρφωση σε υφιστάμενα και επερχόμενα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ