Κοινή Ευρωπαϊκη Άμυνα

Το Βολτ πιστεύει ότι για να έχει η Ευρώπη ισχυρή φωνή στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, θα πρέπει να έχει ισχυρή άμυνα. Η ισχυρή άμυνα θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία και την ασφάλεια όλων των κρατών μελών της Ένωσης όπως και την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης από οποιαδήποτε απειλή.

Η Ευρώπη θα πρέπει σταδιακά να απογαλακτιστεί από την εξάρτηση που έχει για την ασφάλεια της από το ΝΑΤΟ προχωρώντας αποφασιστικά στη δημιουργία της Κοινής Πολιτικής για την Ασφάλεια και Άμυνα με πυλώνες:

 • Τη δημιουργία ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων υπό τον δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • Την προστασία της ασφάλειας όλων των πολιτών της Ένωσης όπου και αν βρίσκονται

 • Τη συλλογική αρωγή και στήριξη όποιου κράτους μέλους της Ένωσης απειλείται η ασφάλεια, η εδαφική ακεραιότητα και τα σύνορα του

 • Την από κοινού προμήθεια εξοπλισμών που θα διασφαλίσουν μέσω της διαφάνειας καλύτερες τιμές και καλύτερη χρήση των πόρων

 • Τη δημιουργία του Ευρωπαίου Υπουργού Άμυνας παράλληλα με τον Ευρωπαίο Υπουργό Εξωτερικών για να διαμορφώνουν σε συνεργασία με τα κράτη μέλη μια ενιαία εξωτερική πολιτική, βασισμένη σε αρχές και αξίες, που θα υπηρετεί την παγκόσμια ειρήνη, θα προωθεί τη συναίνεση και την ειρηνική επίλυση των διαφορών και θα προωθεί την παγκόσμια συναίνεση για τον χειρισμό των τεράστιων προκλήσεων όσον αφορά την κλιματική κρίση, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια.

 • Την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης των άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment - FDI), με σκοπό τη διαφύλαξη των κρίσιμων στρατηγικών υποδομών υπό τον έλεγχο της Ευρώπης

 • Τη δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Πληροφοριών για την αντιμετώπιση τόσο των υβριδικών απειλών, των κυβερνοεπιθέσεων, της τρομοκρατίας αλλά και των δικτύων διακινητών

 • Παράλληλα θα πρέπει να προάγουμε την ειρήνη και να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχει η Ένωση σε τρίτες χώρες (η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δότης βοήθειας),

 • Θα πρέπει μέσω των εμπορικών συμφωνιών, βασισμένων σε αρχές βιωσιμότητας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προωθούμε τόσο τη μείωση των εμπορικών εξαρτήσεων της ΕΕ αλλά και την οικονομική ανάπτυξη τρίτων κρατών

 • Δημιουργία ενιαίας Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Υπηρεσίας με προϋπολογισμό άνω των 100 δισ. ευρώ για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σε άλλες χώρες με στόχο τη μείωση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης

 • Στήριξη της Ουκρανίας για αντιμετώπιση της Ρωσικής εισβολής

 • Εισαγωγή ενός νέου, σταδιακού τρόπου ένταξης υποψήφιων χωρών στην ΕΕ που θα είναι δίκαιος, διαφανής και ορθολογικός

Το Βολτ τάσσεται υπέρ της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας μέσω της δημιουργίας Ευρωπαϊκού υπουργείου άμυνας και Ευρωστρατού. Σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων, η κοινή Ευρωπαϊκή άμυνα θα προσφέρει:

 • Δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Τα θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας θα αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως μέρος της δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής διαδικασίας και ελέγχου. Δεν θα επιτρέπονται παρασκηνιακές συμφωνίες μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων όσον αφορά την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών.

 • Αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Η Ευρώπη θα καταστεί στρατιωτικά αυτόνομη και η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών δεν θα εξαρτάται από αποφάσεις πέρα από τον Ατλαντικό ούτε από άλλες συμμαχίες εκτός Ευρώπης, όπως ΝΑΤΟ.

 • Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας θα καθορίζεται με βάση τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων πολιτών και όχι με βάση τα τοπικά συμφέροντα της κάθε χώρας.