Στεγαστική Πολιτική

Βασικοί Στόχοι

  • Αύξηση των διαθέσιμων οικιστικών μονάδων σε προσιτές τιμές αγοράς και ενοικίασης

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης

  • Εκπόνηση πλάνου διατήρησης της προσφοράς μεσοπρόθεσμα σε επίπεδα κάλυψης της εκτιμώμενης ζήτησης και των αναγκών στέγασης

Προτάσεις Υλοποίησης των στόχων

  1. Φορολογικά κίνητρα για αδρανείς οικιστικές μονάδες σε αστικά κέντρα, ώστε να ενταχθούν στην αγορά ενοικίασης (8% του οικιστικού αποθέματος είναι σε αχρησία)

  2. Επιβολή ειδικού τέλους αδρανούς ακινήτου σε ζώνες ανάπτυξης, με προτεραιότητα την φορολόγηση της κερδοσκοπικής συσσώρευσης ακινήτων που παραμένουν σε αχρησία. Με τα έσοδα θα χρηματοδοτηθεί η πολιτική κοινωνικής στέγασης

  3. Φορολογικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες οικιστικών μονάδων ώστε να τα παραχωρήσουν για κοινωνική στέγαση σε προσιτές τιμές ενοικίασης σε προγράμματα τα οποία θα εκπονηθούν με τη νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση

  4. Μειωμένος ΦΠΑ και ευκολίες καταβολής του για σκοπούς ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων κτιρίων σε αστικά ώστε να επανέλθουν στην αγορά ακινήτων

  5. Αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση εγκαταλελειμμένων κτιρίων ή/και οικοπέδων από τη νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση για ανακαίνιση ή ανέγερση οικιστικών μονάδων και φοιτητικών εστιών. Το κόστος ανέγερσης θα αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας με μακροχρόνια συμβόλαια διαχείρισης των ακινήτων και θεσμοθετημένης δέσμευσης για διατήρηση προσιτών ενοικίων.

  6. Πολεοδομικά κίνητρα στις αστικές ζώνες ακόμα και για οικόπεδα με μικρότερο εμβαδό, για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων ώστε μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό να αυξηθεί η προσφορά οικιστικών μονάδων