Ανθρώπινα Δικαιώματα

Καμιά και κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω, ανεξάρτητα από το φύλο, το εισόδημα, τη θρησκεία ή την καταγωγή τους.

Κάθε άτομο στη χώρα μας πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Για να το πετύχουμε αυτό υποστηρίζουμε πολιτικές που:

 • Τερματίζουν τις ανισότητες και τις διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την αναπηρία, την καταγωγή ή το χρώμα του δέρματος.

 • Αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και την έλλειψη στέγης με θεσμοθετημένες πολιτικές, όπως η κοινωνική στέγαση, η πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα και η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.

 • Εγγυώνται τη δωρεάν Παιδεία ανεξαίρετα, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση.

 • Υποστηρίζουν το δικαίωμα του ατόμου στο σώμα του, με εναρμονισμένους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, τη σεξουαλική εργασία, και τον αξιοπρεπή τερματισμό της ζωής.

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ/ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

 • Προστασία των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξάρτητα από εθνικότητα, καταγωγή, χρώμα του δέρματος, φύλο, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, θρησκεία

 • Εφαρμογή των προνοιών της Συμβασης της Κωνσταντινούπολης

 • Προστασία/ εκστρατείες διαφώτισης για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και των ασθενών

 • Επαρκή χρηματοδότηση για δομές έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αξιοπρεπή φροντίδα ατόμων της τρίτης ηλικίας αλλά και σωστές συνθήκες εργασίας για τους φροντιστές.

 • Κοινωνική ενσωμάτωση ΑμεΑ/ εφαρμογή σχετικών διεθνών συμβάσεων και εθνικών νομοθεσιών

 • Προστασία ευάλωτων ομάδων, πχ δικαίωμα στη στέγαση, στη δίκαιη μισθοδοσία, πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Προσβασιμότητα των γυναικών στις αμβλώσεις/ αντισύλληψη

 • Εκπαίδευση για την αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα στα σχολεία

 • Προστασία των γυναικών από αχρείαστες γυναικολογικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης/ εφαρμογή σχετικών συστάσεων του ΠΟΥ

ΛΟΑΤΚΙ

 • Νομιμοποίηση τεκνοθεσίας ανεξαρτήτως φύλου γιατί, μεταξύ άλλων, πολλά παιδιά που χρειάζονται στέγη και αγάπη μπορούν να λάβουν αυτά τα βασικά αγαθά και από ομόφυλα ζευγάρια.

 • Οι διαδικασίες τεκνοθεσίας και παρένθετης μητρότητας να μην είναι διαφορετικές για ΛΟΑΤΚΙ και μονογονείς

 • Προστασία των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων/ προώθηση του νομοσχεδίου για την Ταυτότητα Φύλου (για το οποίο αφιέρωσαν πολύ πολύτιμο χρόνο εμπειρογνώμονες στον τομέα) και συμπερίληψη πρόνοιας για περισσότερα του ενός φύλα (μη δυαδικό, άλλο)

 • Προστασία των δικαιωμάτων των intersex ατόμων

 • Θέσπιση/ εφαρμογή νόμων εναντίον των διακρίσεων/ χρήσης βίας/ ρητορικής μίσους εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και να υπάρχει σχετική εκπαίδευση των δικαστών, δικηγόρων, αστυνομικών, κτλ

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να μπορεί να αποφασίσει για τον τερματισμό της ζωής του με αξιοπρέπεια. Προς τούτο να θεσπιστούν νόμοι, κανονισμοί και ασφαλιστικές δικλείδες.

 • Νομιμοποίηση παθητικής ευθανασίας (πχ διακοπή υποστηρικτικών μηχανημάτων) κατόπιν αιτήματος του ασθενή ή των πλησίων του (πχ σε περίπτωση άνοιας)

 • Νομιμοποίηση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας όταν το άτομο που υποφέρει ζητήσει βοήθεια προς τούτο

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

 • Οι συνθήκες πρέπει να συμμορφώνονται με διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις/ κανονισμούς/ πρότυπα. Βελτίωση των συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές, ειδικά για τις γυναίκες κρατούμενες. Ενίσχυση του θεσμού της Ανοικτής Φυλακής.

 • Μέτρα αποσυμφόρησης των φυλακών, με την επιβολή εναλλακτικών κυρώσεων, όπως η κοινοτική εργασία.

 • Εφαρμογή νομοθεσίας για ανήλικους παραβάτες

 • Συνεχής εκπαίδευση δεσμοφυλάκων, ειδικά σε θέματα άσκησης βίας και κακομεταχείρισης κρατουμένων.

 • Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, εναλλακτικών μεθόδων (πχ διαλογισμός). Μεταφορά ασθενών κρατουμένων ειδικές μονάδες ψυχικής υγείας.