Μετανάστευση

Το Βολτ προτείνει:

  • Δίκαιο, αποτελεσματικό και ταχύ σύστημα ασύλου. Προώθηση κοινού συστήματος ασύλου στην ΕΕ.

  • Εγκαθίδρυση ουσιαστικού μηχανισμού αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και αντικατάσταση του μοντέλου του Δουβλίνου με έναν μηχανισμό κατανομής μεταξύ των κρατών. Περαιτέρω ενίσχυση των επανεγκαταστάσεων για την δημιουργία ασφαλών διόρων προς την ΕΕ.

  • Καταγραφή των προσόντων και δεξιοτήτων όλων των μεταναστών. Εκπαίδευση και κατάρτιση τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Προσέλκυση ξένου εργατικού δυναμικού, μέσω διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

  • Ενίσχυση των κοινωνικών δομών όλων των Δήμων για ουσιαστικές δράσεις ένταξης σε τοπικό επίπεδο.

  • Αποτελεσματικές επιστροφές με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο με ταυτόχρονες δράσεις επανένταξης, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τρίτων χωρών.

  • Δημιουργία δικοινοτικής επιτροπής για την μετανάστευση, ώστε όχι μόνο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αλλά με σκοπό την παροχή τεχνογνωσίας για εναρμόνιση της Τ/Κ μεταναστευτικής πολιτικής με το κοινοτικό κεκτημένο.